KOEPEL ORGANISATIE BEDRIJVEN REGIO ANTWERPEN

Ontstaan

Kobra ontstond in 1996 in de schoot van een aantal lokale bedrijvenkringen rond Antwerpen met de idee het netwerk van elke kring open te trekken en te verruimen met het netwerk van de andere kringen.

Het gezamenlijke netwerk had en heeft tot op vandaag de dag tot doel:

• de contacten en de samenwerking van de bedrijven en de bedrijfsverenigingen te stimuleren, te verbeteren en te bevorderen.

• de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven en de openbare besturen te stroomlijnen.

Activiteiten

Om deze contacten te leggen, te bevorderen en te onderhouden engageert Kobra zich jaarlijks tot de organisatie van één overkoepelend event rond een actueel thema dat zowel een politieke, economische als ondernemende grondslag kan hebben.

Verder wordt er onder de vlag van Kobra een gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie gehouden die door één van de bedrijvenkringen wordt georganiseerd mits een beurtrolsysteem.

Een ondernemingsnetwerk is een ‘en-en’ verhaal; is zorgen voor toegevoegde waarde, is samenwerken in het belang van de ondernemer.

Vandaag

Vandaag is Kobra uitgegroeid tot een netwerk- en infoplatform, waarbij communicatie, naast het oorspronkelijk doel, een belangrijke plaats heeft ingenomen. Communicatie staat voor het doorgeven van informatie rond de verschillende evenementen, georganiseerd door de onderliggende bedrijvenkringen enerzijds en anderzijds het communiceren van individuele acties, festiviteiten, jubilea, enz. van alle aangesloten leden van de verschillende kringen en dit ter verspreiding van hun zichtbaarheid en ter promotie van hun ondernemerschap.

Anderzijds is Kobra een grote promotor wat betreft duurzaamheid in alle aspecten waarbij, waar het kan, ingezet wordt op degelijk parkmanagement en dit met ondersteuning van POM Antwerpen.

Vandaag overkoepelt Kobra meer dan 700 bedrijven met een tewerkstelling die in de duizenden loopt.

Voka, Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Een ondernemingsnetwerk is een ‘en-en’ verhaal; is zorgen voor toegevoegde waarde, is samenwerken in het belang van de ondernemer.

Ondernemerschap zorgt er ten slotte voor dat onze welvaartstaat met al zijn sociale aspecten gevrijwaard blijft. In dit kader zijn er uiteraard nauwe banden met Voka en specifiek met de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland die een enorme toegevoegde waarde levert op vlak van studiewerk, opleiding, informatie, BTM, belangenverdediging en dit alles op internationaal niveau en in het belang van onze Antwerpse regio.

KOBRA omvat oa. Handel Industrie Wilrijk – Vereniging Industrie en Nijverheid Hoboken – Nijverheidskring Merksem Deurne Schoten – Link 26 – Bedrijvenvereniging BeWoRa

Lang vóór de oprichting van de vzw BeWoRa in april 2008, hadden beide industriezones elk een eigen vzw, toenmalig Wommelgem Noord vzw en Ter Straten vzw. 

Beide vzw’s zijn ontstaan uit bedrijvencomités die halverwege de jaren ’90 werden opgericht. Enkele enthousiaste bedrijfsleiders sloegen toen de handen in elkaar om de bedrijven die zich reeds hadden gevestigd en de nieuwe toegekomen bedrijven met elkaar in contact te brengen.

Via deze weg leerden zij elkaars bedrijvigheid kennen en werden de gezamenlijke belangen ondersteund naar overheidsinstanties toe. Op dat ogenblik werd de basis gelegd van een onderlinge samenwerking waarvan we de hedendaagse omvang nauwelijks hadden durven hopen…

BeWoRa staat voor “bedrijventerreinen Wommelgem en Ranst”. Het atypische karakter van dit bedrijventerrein heeft pit en maakt dat het zich onderscheidt van anderen. De bedrijvigheid concentreert zich voornamelijk ter hoogte van de E313 en de Herentalsebaan, dit voor Wommelgem en ter hoogte van Ter Stratenweg, dit voor Ranst. Maar ook rondom en tussenin de woonzones, recreatie- en natuurgebieden zit nog veel bedrijvigheid verweven. Ook hier blijft het onze voornaamste uitdaging om ondernemers, zaakvoerders en managers met elkaar te verbinden. Vandaag zijn we trots te mogen stellen dat reeds 200 bedrijven lid zijn van Bewora.

Ons beoogd doel kent 4 pijlers:

  • lokaal en/of in een breder kader zaken doen
  • beheren en optimaliseren van de openbare ruimten
  • collectieve projecten
  • netwerken

Onze beoogde resultaten manifesteren zich op 2 gebieden:

  • Enerzijds financieel, door groepsaankopen te realiseren, opleidingen te organiseren verschillende subsidieregelingen te gebruiken en sponsoring te genereren.
  • Anderzijds mogen we de kwalitatieve voordelen niet uit het oog verliezen, zoals proactief informatie geven, groepscontracten, in beeld brengen van het bedrijventerrein met haar ondernemers, sfeer en gezelligheid….

Hoe doen we dit?

Vanuit de behoefte van de leden zijn de bestuurders van de VZW Bewora verkozen. Ieder bestuurslid zetelt minstens in één werkende cel zoals: thesaurie, groepsaankopen, communicatie, evenementen, veiligheid, ledenwerving en mobiliteit. Door de sturende rol van het Parkmanagement activeren we deze cellen, behalen we onze doelstellingen en behouden we de professionele balans binnen het dagelijks bestuur. Zonder onze leveranciers, de verschillende overheden, pers, partners en anderen is voorafgaande moeilijk te realiseren. Samenwerken is en blijft de rode draad!

Doelstellingen

Respectvol omgaan met het milieu en de omgeving,

Verbetering van de mobiliteit en de ontsluiting van beide bedrijfszones.

De bedrijven die gevestigd zijn in Wommelgem en Ranst groeperen en als motor fungeren voor de onderlinge samenwerking.

Netwerking,

In stand houden van ons imago en externe communicatie naar zowel media, de omwonenden als de overheid.

Teamspirit creëren tussen de leden.

Een veiligheidsplan opstellen, dat constant opgevolgd en bijgestuurd wordt inzake inbraak-en brandpreventie.

Grensverleggend Parkmanagement door gezamenlijke acties of evenementen.

Organiseren van ledenavonden met gastsprekers rond actuele thema’s, opendeurdagen met jobbeurs, bedrijfsbezoeken e.a.

Realisaties

Samenaankoop zonnepanelen, energie.

Ter beschikking stellen van containers voor papier en karton.

Inrichten van rijopleidingen volgens de nieuwe wetgeving i.f.v. rijbewijs C.

Tweemaandelijks Happy Hour met mogelijkheid tot bedrijfspresentatie.

‘BeWoRa in het groen!’: ludiek outdoor evenement.

Kennismakingsbeurs.

Website als communicatiemiddel bij uitstek zowel naar de leden en de bedrijven onderling als naar alle externe contacten.

Oprichting consortiumbewaking.

Verschillende werkgroepen voor o.a. mobiliteit, communicatie, evenementen, ledenwerving…

Samen-aankoop, budgettering, veiligheid en bewaking.

Degelijke bewegwijzering van en in de bedrijvenzones.

Diverse projecten met POM (Provinciale Ontwikkelings Maatschappij).

Professioneel “bedrijventerreinen management”.

HIW Ondernemend Wilrijk bundelt de krachten en gedachten van Wilrijkse ondernemers. Want samen hebben we meer slagkracht en meer kansen om onze bedrijven sterker te maken.

HIW geeft meer energie aan Wilrijkse ondernemers die willen groeien.

Al sinds 1899 vertegenwoordigt, beschermt en verdedigt de Nijverheidskring de sociale en economische belangen van de Handel en Nijverheid in de gemeenten Merksem, Deurne en Schoten. De Nijverheidskring groepeert momenteel een 90-tal bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren, en in alle maten. Samen met “KOBRA” (Koepelvereniging Bedrijven Regio Antwerpen) werken op die manier zo’n 450 bedrijven samen.

In de eerste plaats dient de Nijverheidskring om contacten te leggen, gezamenlijke problemen te bespreken, en eventueel werkgroepen op te richten. Op die manier vertegenwoordigt de Nijverheidskring haar leden bij de overheid, en behartigt er collectieve belangen zoals bijvoorbeeld transport, energie, en infrastructuurwerken. De Nijverheidskring organiseert regelmatig bedrijfsbezoeken en informatieve bijeenkomsten met sprekers die onderwerpen uit de politieke, economische of maatschappelijke actualiteit toelichten tijdens een ontspannend diner. Zo hadden we eerder al sprekers zoals Bart De Wever, Alain Remue, Fernand Huts, Adriaan Raemdonck, Annemie Turtelboom, Ludo Van Campenhout, Lieve Van Herme, Eric Van Hooydonck,… op bezoek.

Telkens 2 à 3 weken vóór elke activiteit vindt u op www.nijverheidskring.be meer info over de volgende activiteit. Ook niet-leden zijn welkom, na reservatie.

Ook nog op www.nijverheidskring.be vindt u hoe u lid kan worden.

Meet

Link 26 draagt zorg voor de interactie tussen de lokale ondernemers, bedrijfsleiders en kaderleden van Berchemse bedrijven. Link 26 katalyseert het ontstaan van onderlinge “klant/leveranciers-relaties tussen de leden onderling en is tevens een uiting van “Doing business in the community”.

Voice

Op die wijze heeft de ondernemer in Berchem ook een lokale stem en vertegenwoordiging naar de lokale overheden, District, Stad en Provincie en Vlaamse Gewest. Link 26 lobbyt voor belangen van ondernemers en hun werknemers en informeert en organiseert mee omtrent mobiliteit. Link26 fungeert als tussenpersoon voor het district/ de stad/ de provincie voor hun intenties van economisch beleid.

Benefit

De vereniging zal de komende werking ook focussen op samen aankoop voor en door hun leden, en meerdere voordelen koppelen aan het lidmaatschap van de vereniging. Via link 26 kunnen ondernemers events voor elkaar openstellen en meerwaarde creëren door samenwerking.

NEEM CONTACT OP MET KOBRA

Bezoek de website!